Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met DeLezing, gevestigd te Voorhout, betreffende deelname aan trainingen, lezingen, workshops, seminars, congressen, conferenties, hierna te noemen ‘evenementen’. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door DeLezing. ‘Deelnemer’ is degene die zich heeft ingeschreven voor een door DeLezing georganiseerd evenement.

Artikel 2 – Aanmelding

Aanmelding voor bijwoning van een evenement is verplicht en vindt plaats door boeking en betalen van het betreffende evenement via de website www.delezing.nl.

Als betaling via de website niet mogelijk is, dient per bank te worden betaald onder vermelding van de naam waaronder de deelnemer zich via de website heeft aangemeld, het evenement en de datum van het evenement. Tevens dient de deelnemer een email aan info@delezing.nl te sturen met daarin vermeld de naam van de deelnemer, het aantal deelnemers, het evenement en bankrekening van de deelnemers via welke de betaling heeft plaats gevonden.

Een aanmelding is definitief voor het bijwonen van het betreffende evenement na ontvangst van het volledige bedrag op de bankrekening van Stichting Desire & Give.

Artikel 3. – Annulering door de deelnemer

Annulering van deelname aan een evenement dient per email te worden doorgegeven aan info@delezing.nl. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van het evenement is annulering kosteloos en ontvangt de deelnemer het volledige deelnamebedrag terug.

Bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor aanvang van het evenement ontvangt de deelnemer 50% van het deelnamebedrag terug. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van het evenement vindt geen restitutie van het deelnamebedrag plaats.

Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum waarop de e-mail door DeLezing is ontvangen. De deelnemer kan iemand anders in zijn/haar plaats laten deelnemen aan het betreffende evenement.

Artikel 4 – Annulering of wijziging door DeLezing

DeLezing heeft het recht zonder opgave van redenen een evenement te annuleren. De deelnemer heeft dan recht op terugbetaling van het volledige aan DeLezing betaalde bedrag. Indien mogelijk zal DeLezing een passend alternatief bieden. Als deelnemer hier gebruik van maakt, vindt er geen terugbetaling plaats. DeLezing is te allen tijde gerechtigd de datum, tijden en de locatie van een evenement te wijzigen. Indien DeLezing tot het oordeel komt dat van de deelnemer in redelijkheid niet kan worden verlangd het evenement onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, zal DeLezing het deelnemersbedrag (gedeeltelijk) terugbetalen. Het staat DeLezing te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het evenement te wijzigen, zonder dat de deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft.

Artikel 5 – Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Indien DeLezing namens een derde partij de organisatie van een bijeenkomst verzorgt, kunnen de persoonsgegevens van de betreffende bijeenkomst aan hen ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6 – Uitsluiting

DeLezing heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer van deelname uit te sluiten. In dit geval wordt het volledige door deelnemer aan DeLezing betaalde bedrag terugbetaald. DeLezing behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt uit een evenement te verwijderen. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van het deelnamebedrag.

Artikel 7 – Betaling

De deelnemer dient het deelnamebedrag voor een evenement uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van het evenement over te maken op rekening NL10INGB0004460579 ten name van Stichting Desire & Give te Voorhout, indien niet reeds met paypal op de website is betaald. Vermeld hierbij voor onze administratie de volgende omschrijving:

  • Naam (namen) en aantal deelnemers

  • naam en datum evenement

  • uw email adres

Voor deelnemers die vanuit het buitenland geld overmaken:

BIC code: INGBNL2A ; IBAN nummer: NL10INGB0004460579.

Indien het deelnamebedrag niet uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van het evenement is ontvangen, dan is het deurtarief van toepassing. Het aan de deur te betalen bedrag is vermeld in de publicaties over de evenementen.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht, beeld, audio en alle andere rechten van intellectuele eigendom op het evenement en op alle in verband daarmee door of namens DeLezing uitgegeven geschreven, gedrukte en digitale informatie berusten uitsluitend bij DeLezing c.q. haar licentiegever(s). Alle van of namens DeLezing in het kader van het evenement verkregen informatie en materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van DeLezing is verkregen.

Artikel 9 – Audio en video opnames tijdens evenementen

Het is niet toegestaan om audio en/of video opnames te maken, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is geven door DeLezing.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

DeLezing verplicht zich de evenementen naar beste inzicht en vermogen te organiseren. Indien het evenement namens DeLezing door een derde wordt verzorgd, aanvaardt DeLezing slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens het evenement zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van DeLezing. DeLezing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van DeLezing. De eventuele aansprakelijkheid is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer aan DeLezing voor het evenement betaalde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is DeLezing aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten. DeLezing doet geen toezeggingen of maakt geen beloftes ten aanzien van te behalen resultaten door deelname aan een door DeLezing georganiseerd evenement. Deelnemer participeert voor eigen verantwoordelijkheid aan het evenement. DeLezing accepteert geen aansprakelijkheid voor letselschade tijdens evenementen die DeLezing organiseert.